Revízie plynových zariadení

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého. Revízia plynových zariadení a servis spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1x ročne, napriek tomu, že nie je povinná.

 

Merania sú vykonané s najmodernejšími prístromi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš dom, prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejším.

Revízie a kontroly plynových zariadení určuje zákon každému prevádzkovateľovi odberného plynového zariadenia. Revízie je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, ktoré stanovuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. (Príloha 10). Vykonávaním revízií a kontrol predchádzame vzniku prípadného rizika.

 

Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.

 

Vykonáme pre vás revíziu plynu v rozsahu:

  • Bf     -    znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (regulačná stanica plynu)
  • Bg    -    rozvod plynu s pracovným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (potrubné rozvody)
  • Bh    -    spotrebu plynu spaľovaním s výkonom zariadenia od 5 kW do 0,5 MW (plynové spotrebiče)

 

Ďalšie úkony:

  • odborné zapojenie plynových sporákov a plynových varných dosiek
  • potvrdenie záručného listu na plynový spotrebič
  • opravy plynových zariadení
  • vystavenie východzej revíznej správy pre potreby kolaudácie

 

V prípade záujmu o niektorú s ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich predstáv.