Revízie plynových zariadení

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého. 

Revízia a servis plynových spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1x ročne, napriek tomu, že nie je povinná.

Povinnosť vykonávať pravidelné odborné prehliadky majú bytové domy, avšak iba na spoločné časti rozvodu plynu /od HUP až po plynomer/ ale odporúča sa vykonať odbornú prehliadku aj pre byty. Ďalej túto povinnosť majú všetky právnické osoby a podnikatelia vo svojich prevádzkach, kde sa nachádza plynové zariadenie.

 • v bytových domoch za tieto revízie zodpovedá a zabezpečuje ich správca bytového domu
 • ak ide o bytový dom kde je zriadené SVB tak za tieto revízie zodpovedá a zabezpečuje ich jeho zvolený predseda
 • vo firmách, výrobných halách a ďalších rôznych prevádzkach za tieto kontroly zodpovedá vedenie podniku
 • v rodinných domoch za prevádzku plynového zariadenia zodpovedá vlastník nehnuteľnosti, avšak bez povinnosti túto kontrolu vykonať

 

Merania sú vykonávané s najmodernejšími prístromi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte robí Váš dom, Vašu prevádzku bezpečnejšími a plynové zariadenie spoľahlivejším.

Revízie a kontroly plynových zariadení určuje zákon každému prevádzkovateľovi odberného plynového zariadenia. Revízie je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, ktoré stanovuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. (Príloha 10). Vykonávaním revízií a kontrol predchádzame vzniku prípadného rizika.

 

Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.

 

Vykonáme pre vás revíziu plynu v rozsahu:

 • Bf     -    znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (regulačná stanica plynu)
 • Bg    -    rozvod plynu s pracovným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (potrubné rozvody)
 • Bh    -    spotrebu plynu spaľovaním s výkonom zariadenia od 5 kW do 0,5 MW (plynové spotrebiče)

 

Ďalšie úkony:

 • odborné zapojenie plynových sporákov a plynových varných dosiek
 • potvrdenie záručného listu na plynový spotrebič
 • opravy plynových zariadení
 • vystavenie východzej revíznej správy pre potreby kolaudácie

 

V prípade záujmu o niektorú s ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich predstáv.