Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia objektov

Vzhľadom na súčasný trend šetrenia nákladov na bývanie a prevádzku budov je zatepľovanie objektov prioritou nejedného predsedu SVB, zástupcu vlastníkov bytov a v neposlednom rade aj správcu nehnuteľností. Zatepľovaním objektov vznikajú značné úspory tepla na vykurovanie, no v súčinnosti s týmto opatrením vznikajú aj ďalšie povinnosti, ktoré prikazuje zákon.

 

Podľa predpisu č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, §8 ods. 2 písm. b), má vlastník budovy povinnosť zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému.

Ďalšia podmienka predpisu č. 476/2008 o energetickej efektívnosti, ktorá stanovuje povinnosti vlastníkovi budovy pri spotrebe energie v budovách podľa §6 ods. 1 písm. a) je:

 1. zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove,
 2. vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči  v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb.

 

Vzhľadom na to, že zateplenie je zásahom do tepelnej ochrany, resp. do technického systému objektu a je tu zároveň nepriamy zásah do vykurovacej sústavy je potrebné vykonávať hydraulické vyregulovanie po zateplení objektu. Takéto vyregulovanie je potrebné vykonať do 31. decembra 2015, ináč hrozia sankčné poplatky pre správcu budovy.

 

1. EKVITERMICKÁ REGULÁCIA - VYREGULOVANIE

VÝHODY:

 • Bez potreby vstupu do bytov vlastníkov kvôli zmene prednastavenia termostatických ventilov.
 • Systém automaticky zabezpečuje potrebné parametre vykurovacej sústavy a tak vznikajú značné úspory pri nákladoch na vykurovanie aj po zateplení objektu.
 • Nie je potrebný ďalší zásah do systému ÚK a jeho ďalšie vyregulovanie, systém pracuje s automatickou reguláciu a vždy si systém ÚK vyreguluje podľa potreby.
 • Ide o inteligentnú reguláciu, ktorá si upravuje parametre odoberaného tepla podľa aktuálnych podmienok – vonkajšia teplota, potreba vnútornej teploty, tepelná zotrvačnosť objektu (zatepleného, čiastočne zatepleného alebo nezatepleného).
 • Každú prípadnú zmenu (dodatočné zateplenie, dodatočná výmena okien, zateplenie susedného bytového domu napájaného z rovnakého zdroja / okruhu) si tento systém automaticky vyreguluje na potreby daného bytového domu.
 • Možnosť regulácie nočného útlmu, nastavenie teplôt podľa požiadavky bytového domu.
 • Automatické regulovanie množstva tepla pri zbytočnom prekurovaní dodávateľom tepla, čím zbytočne vlastníci bytov nepreplácajú ale šetria.
 • Doba návratnosti investície 2 – 3 roky.

 

NEVÝHODY:

 • Potrebný priestor napojenia technológie do existujúceho rozvodu tepla na päte objektu (len minimálne požiadavky na priestor).
 • V objektoch, kde sa nachádza kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST) alebo plynová kotolňa nie je možná inštalácia ekvitermického vyregulovania.

 

2. ZMENA PREDNASTAVENIA TERMOSTATICKÝCH VENTILOV - VYREGULOVANIE

Ide o klasickú metódu vyregulovania sústavy ÚK. Je však veľmi komplikovaná vzhľadom na tú skutočnosť, že treba otvoriť každý jeden byt, vstúpiť do neho a vykonať zmenu prednastavenia každého termostatického ventilu. Prax však hovorí, že sprístupnenie úplne všetkých bytov je problematické. Takéto riešenie hydraulického vyregulovania je len dočasné a je potreba po určitých intervaloch preregulovať sústavu ÚK znova.

 

VÝHODY:

 • Ekonomicky lacnejší variant hydraulického vyregulovania objektu.

 

NEVÝHODY:

 • Náročnejšia a drahšia projektová dokumentácia.
 • Potreba vstupu do každého jedného bytu a ku každému vykurovaciemu telesu.
 • Zmena prednastavenia každého termostatického ventilu na vykurovacích telesách.
 • Pri napojení bytového domu z centrálneho zdroja (kotolne), kde je napojených viacero bytových domov, Vám každá zmena (napr. zateplenie) na inom bytovom dome opätovne rozladí parametre odoberaného tepla a tým pádom aj samotné prednastavenie termostatických ventilov.
 • POZOR: Na ventiloch, ktoré sú inštalované na vykurovacích telesách viac ako 10 rokov môže byť táto zmena nemožná a bude treba počítať s výmenou inak plne funkčného ventilu za nový ventil. Pri výmene len časti ventilov v bytovom dome vznikajú spory medzi obyvateľmi, ktorí dostali nový ventil a ktorým ostane pôvodný ventil.
 • Nedá sa regulovať nočný útlm.
 • Bez možnosti regulovať množstvo tepla pri zbytočnom prekurovaní dodávateľom tepla.

 

3. TERMOSTATIZÁCIA OBJEKTOV

Na stránke sa pracuje....

 

V prípade záujmu o niektorú s ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich predstáv.